port
 
   

El litoral de Barcelona s'enfronta a un conjunt de transformacions que estan canviant la seva morfologia.

Més d'una dotzena de projectes en una de les peces històriques més emblemàtiques quant a la identitat de Barcelona, poden trencar la tradicional i estreta relació de la ciutat amb el mar.

La franja d'interrelació entre el port i la ciutat representa un valuós patrimoni cultural.

Els projectes a la zona urbana, al marge de la planificació urbanística, s'emparen en la modificació dels plans, d'usos i urbanístics, dels barris immediats al port.

Els projectes, dins de la zona del port, defugen la Llei de Costes vigent que garanteix el dret dels ciutadans a gaudir del mar.

Alguns dels impactes més rellevants són

 

El litoral de Barcelona se enfrenta a una serie de transformaciones que están cambiando su morfología.

Más de una docena de proyectos en una de las piezas históricas más emblemáticas, que otorga identidad a Barcelona, pueden romper la tradicional y estrecha relación de la ciudad con el mar.

La franja de interrelación entre el puerto y la ciudad representa un valioso patrimonio cultural.

Los proyectos en la zona urbana, al margen de la planificación urbana, se amparan en la modificación de los planes de usos y urbanísticos de los barrios inmediatos al puerto.

Los proyectos, dentro de la zona del puerto, eluden la Ley de Costas vigente que asegura el derecho de los ciudadanos a disfrutar del mar.

Algunos de los impactos más relevantes son

- Centenars d'hectàrees amb canvi d'ús.

- Projectes que proposen canvi d'escala i d'alta densitat edificada.

- Pèrdua del teixit social i vida de barri pel desequilibri entre la població resident i els visitants.

- Patrimoni públic en perill per la transformació d'usos i edificis patrimonials per a inversions privades.

- Ús d'espais privilegiats de la ciutat per a activitats econòmiques privades.

 

- Cientos de hectáreas con cambio de uso.

- Proyectos que proponen cambio de escala y de alta densidad edificada.

- Pérdida del tejido social y vida de barrio, por el desequilibrio entre población residente y visitante.

- Patrimonio público en peligro por la transformación de usos y edificios patrimoniales para inversiones privadas.

- Uso de espacios privilegiados de la ciudad para actividades económicas privadas.

 >> Cliqueu sobre els punts assenyalats en la imatge per accedir als projectes
 
>> Clicar sobre los puntos señalados en la imagen para acceder a los proyectos

····
Aquest web respon a una investigació en curs. Reuneix i posa a l’abast dels ciutadans informació de difícil accés, com a punt de partida per al debat i l'elaboració de propostes. Coordinadores: Maricarmen Tapia i Mercé Tatjer. Maig, 2013

Els continguts, activitats i edició web es realitzen gràcies a l'esforç desinteressat de tots els implicats.

 

····
Esta web responde a una investigación en curso. Reúne información de difícil acceso al público, para darla a conocer a los ciudadanos y como punto de partida para el debate y la elaboración de propuestas. Coordinadoras: Maricarmen Tapia y Mercè Tatjer. Mayo, 2013 

Los contenidos, actividades y edición web se realizan gracias al esfuerzo desinteresado de todos los implicados.

························································································································································································
Licencia Creative Commons Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Unported. www.ciutatport.com barcelona@ciutatport.com
·························································································································································································